pískovna Mistřín

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015935:

„Energetické úspory v procesech třídění v Pískovně Mistřín s.r.o.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetické úspory v třídícím procesu prostřednictvím výměny energeticky náročné technologie za její úspornější varianty. Jedná se o výměnu třídiče, využívaného při třídění těžených štěrkopísků za energeticky efektivnější novou generaci. Místo realizace je na pozemcích na listu vlastnictví č. 4662 pro katastrální území Dubňany (č. 633585).

Projekt řeší problém současné energetické efektivity. Měněný stroj je poměrně efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k zastaralosti motoru a celkovému opotřebení je jeho poměrná (ve smyslu v přepočtu na vytříděný materiál) energetická efektivita slabým místem v celém procesu. Třídič je již na hranici životnosti, a navíc využívá dnes již zastaralý elektromotor, jehož spotřeba je v poměru k množství vytříděné směsi vysoká a při zohlednění cen elektrické energie jeho provoz výrazně snižuje rentabilitu třídícího procesu.

Díky realizaci projektu dojde k výraznému snížení spotřeby energie, a to včetně změny energetického média ze silové elektřiny na motorovou naftu. Nedojde sice k celkovému zvýšení výkonu (objem vytříděných štěrkopískových směsí je závislý na kapacitních možnostech ostatních technologií a těžebních limitech), ale ke snížení spotřeb a tím k celkovému zefektivnění energetické bilance ve výrobním procesu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOx, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce září roku 2021.